Co to jest dysleksja?

DYSLEKCJA ROZWOJOWA to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. W tym syndromie trudności w uczeniu się można wyróżnić następujące formy: „Dysleksja – trudności w czytaniu, Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma. Spowodowane są one zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych ( słuchowo – językowych, wzrokowych) oraz notorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej).

Czytaj więcej...

Narkotyki w szkole

Uczeń, który zaczął używać narkotyków, sam nie jest w stanie zobaczyć zagrożenia, jakie niesie ze sobą takie postępowanie. Początkowo nie ponosi właściwie żadnych konsekwencji takiego postępowania i uważa, że jest to dobry sposób na życie. To ważny moment, który może być decydujący dla przyszłości takiego młodego człowieka. Jeżeli w jego otoczeniu znajdą się osoby, które zdecydowanie przeciwstawią się braniu, nazwą rzecz po imieniu i będą konsekwentnie wymagać abstynencji, to istnieje szansa, że pomogą mu zatrzymać się w drodze do uzależnienia. Taka pomoc jest możliwa również na terenie szkoły, dlatego podstawową sprawą jest umiejętność rozpoznania przez nauczyciela niepokojących sygnałów.

Czytaj więcej...

Motywowanie uczniów do nauki

"Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob."
Archimedes


Do każdego działania, każdy człowiek potrzebuje motywacji. Czym jest motywacja? Motywacja to znajomość odpowiedzi na pytanie DLACZEGO? Dlaczego się uczysz? Dlaczego chodzisz do szkoły?
Na to pytanie nasi uczniowie muszą umieć odpowiedzieć. I mimo tego, że są dopiero w szkole podstawowej, na początku swojej edukacji, im szybciej to zrobią tym lepszy i pewniejszy będzie ich start.

Czytaj więcej...

Role grupowe

Obserwujący zajęcia w grupach psychologowie zauważyli, że pracujący ze sobą przez pewien czas uczestnicy zaczynają funkcjonować w różnych rolach.

BŁAZEN – lubi rozbawiać innych, rozładowywać żartem trudne sytuacje. Zwykle jest to osoba o dużym poczuciu humoru i potrzebie bycia zauważoną. Zdarza się jednak, że i „błazen” przeżywa smutek. Czuje się wtedy niepewnie, ucieka od tego uczucia w kolejne żarty i kawały.

PRZYWÓDCA, LIDER – osoba o dużym autorytecie w grupie, określająca zasady i normy. Można powiedzieć, że nic nie dzieje się bez jego wiedzy.

Czytaj więcej...

By nas nie dopadło

Temat wypalenia zawodowego i stresu pojawia się często w literaturze i prasie specjalistycznej. Psychologowie i pedagodzy piszą o przyczynach, objawach i sposobach zapobiegania wypaleniu zawodowemu, które zwykle jest następstwem przedłużających się sytuacji stresowych. Wypalenie objawia się utratą zapału do pracy, poczuciem braku jej pozytywnych efektów i brakiem sensu tego, co się robi.
Człowiek wypalony zawodowo czuje się zmęczony fizycznie i psychicznie, brakuje mu chęci do pracy i radości życia. Przyczynami takiego stanu jest zazwyczaj niemożność sprostania zbyt wygórowanym wymaganiom stawianym przez otoczenie lub wymaganiom własnym, przekonanie, że nikt inny nie wykona prawidłowo postawionego zadania często przerastającego siły jednego człowieka, a także brak widocznych pozytywnych efektów własnej pracy.

Czytaj więcej...

Krótka charakterystyka metod i technik, które mozna wykorzystać na lekcjach wychowawczych

WYKŁAD - należy do najstarszych metod dydaktycznych. Jest to przekazanie uczniom przez nauczyciela usystematyzowanej wiedzy. Ważne jest, aby wykład miał charakter odpowiedzi na interesujące uczniów pytania. Ze względu na swoją formę jest to metoda, w której uczniowie biorą udział na ogół w sposób pasywny. Dlatego należy przywiązywać dużą wagę do wzbudzenia zainteresowania i uczynienia wykładu atrakcyjnym. W tym celu można wprowadzać przykłady z życia, używać pomocy wizualnych, przede wszystkim plansz, foliogramów.

Czytaj więcej...

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD

Ostatnio coraz częściej mówi się w mediach i prasie o dziedzicznym zespole ADHD - czyli zespole nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Niemal w każdej szkole wrzesień schodzi na powakacyjnych próbach okiełznania rozbieganych uczniów. Ale zdarzają się klasowe "diabły wcielone", na które nie działają żadne metody. Jeśli masz sygnały od nauczycieli bądź rodziców, że dziecko stale przeszkadza w prowadzeniu lekcji, biega jak szalone po korytarzach, dokucza innym, wciąż psoci, denerwuje się, łatwo się rozprasza, źle zapamiętuje szczegóły, wciąż gubi i zapomina, nie czeka na swoja kolej, nie kończy rozpoczętych zadań, nie przewiduje niebezpieczeństwa, stara się przewodzić grupie - możesz podejrzewać u dziecka zespół ADHD.

Czytaj więcej...

Czym jest cyberprzemoc?

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem techno­logii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu cyberbullying czy cyberprzemoc wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograni­czeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się wła­śnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mia­nem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, ko­munikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

Czytaj więcej...

System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy

Anna Borkowska, Dorota Macander

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest ważnym elementem organi­zacji pracy każdej placówki oświatowej. Rolę szkoły, zadania dyrektora i nauczycieli w tym obszarze regulują przepisy prawa oświatowego, administracyjnego, cywilne­go, karnego i pracy. Regulacje prawne w większości określają ogólne zasady zapew­nienia bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialność prawną pracowników szkoły za ich przestrzeganie. Nie przedstawiają jednak systemu reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, czy szczegółowych procedur po­stępowania.

Czytaj więcej...