Co to jest dysleksja?

DYSLEKCJA ROZWOJOWA to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. W tym syndromie trudności w uczeniu się można wyróżnić następujące formy: „Dysleksja – trudności w czytaniu, Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma. Spowodowane są one zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych ( słuchowo – językowych, wzrokowych) oraz notorycznych i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej).

Badania wykazują, że dzieci te stanowią ok. 15% dzieci w klasie (3 uczniów w klasie), w tym 4% to przypadki poważnego nasilenia dysleksji rozwojowej. Dzieci ryzyka dysleksji to dzieci z rodzin w których występowała dysleksja z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się, z nasilonymi trudnościami w czytaniu ( w klasie 0) i czytaniu.

Informacja o Polskim Towarzystwie Dysleksji.

Polskie Towarzystwo Dysleksji działa od 1990 roku, i ma ok. 70 oddziałów terenowych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz profesjonalistów: psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów i nauczycieli terapeutów.

Gostyński oddział PTD, Oddział Terenowy Nr 35 ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, tel. 065 572 31 77.