Powiedzmy nałogom :"Nie!". Problemy współczesnego człowieka - alkoholizm i narkomania


Powiedzmy nałogom :"Nie!". Problemy współczesnego człowieka - alkoholizm i narkomania.Cele ogólne:

 • uświadomienie uczniom szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania narkotyków dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka;
 • przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o nie spożywaniu alkoholu i nie zażywaniu narkotyków;
 • poinformowanie uczniów, gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków;
 • podkreślenie wagi rodziny, jako najlepszego oparcia w walce z nałogiem.


Cele operacyjne:
Uczeń:

 • rozumie pojęcia : alkoholizm, alkoholik, narkomania, narkoman;
 • posiada umiejętność wskazania krótkotrwałych i długotrwałych skutków spożywania alkoholu i zażywania narkotyków;
 • potrafi przeciwstawić się presji rówieśników (asertywna odmowa);
 • umie wczuć się w sytuację osoby uzależnionej i rodziny uzależnionego;
 • wie, u kogo i gdzie może szukać pomocy osoba uzależniona od alkoholu i narkotyków.


Metody:

 • burza mózgów;
 • rozmowa kierowana;
 • drama;
 • wykład.


Formy:

 • grupowa;
 • zbiorowa.


Środki dydaktyczne:

 • szary papier;
 • pisaki;
 • magnesy;
 • leksykony, encyklopedia PNWM.

 

Przebieg lekcji:

 1. Powitanie klasy. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
 2. Podział młodzieży na 4 grupy robocze.
 3. Wybór szefów grup, przydział zadań do wykonania.
  • Grupa A:    Definiuje pojęcia: alkoholizm, alkoholik, narkomania, narkoman.
  • Grupa B:    Określa przyczyny popadania w alkoholizm i narkomanię.
  • Grupa C:    Określa skutki nadmiernego spożywania alkoholu i zażywania narkotyków dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
  • Grupa D:    Gromadzi informacje o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
 4. Wspólne omówienie znaczenia pojęć: alkoholizm, alkoholik, narkomania, narkoman.
  Wyniki pracy prezentuje grupa A. Uczniowie definiują pojęcia na podstawie leksykonów, encyklopedii PNWM i własnych doświadczeń.
 5. Omówienie przyczyn popadania w nałogi.
  Wyniki pracy prezentuje grupa B.
 6. Przydzielenie grupom nowego zadania- uczestnicy zajęć przygotują scenkę, w której będzie mowa o alkoholizmie i narkomanii wśród różnych grup wiekowych i różnych płci.
 7. Prezentacja scenek przez poszczególne grupy i jej omówienie. Wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz pielęgniarka szkolna w zależności od potrzeb komentują scenki i odpowiadają na pytania uczniów, dzielą się z młodzieżą swoim doświadczeniem.
 8. Omówienie skutków nadmiernego zażywania alkoholu i zażywania narkotyków przez grupę C.
  Skutki dla zdrowia psychicznego omawia również pedagog szkolny, skutki dla zdrowia fizycznego omawia także pielęgniarka szkolna.
 9. Wspólne sporządzenie wraz z grupą D listy adresów instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
 10. Stworzenie łańcucha "czystych serc" - złożenie obietnicy przez uczniów, że nie będą nadużywać alkoholu i zażywać narkotyków. Uczniowie na karteczkach w kształcie serca składają obietnicę i zawieszają je na tablicy.
 11. Podsumowanie zajęć przez wychowawcę. Utworzenie łańcucha "czystych serc" - forma kręgu uczestników.
 12. Czynności porządkowe w klasie, pożegnanie gości i uczniów.

Scenki do odegrania przez uczniów na zajęciach:

Grupa A

Nauczyciel wychowawca wzywa do szkoły rodziców. Wychowanek spożywał na studniówce alkohol i zrobił awanturę koledze z klasy.

Grupa B

Żona rozmawia z mężem, który przyszedł do domu pijany z pracy i stracił całą wypłatę.

Grupa C

Pracodawca rozmawia z pracownikiem - pewną kobietą, która nadużywa w pracy alkoholu. Grozi jej zwolnienie.

Grupa D

Nastolatek namawia swoją koleżankę /swojego kolegę do zażycia narkotyku na prywatce. Koleżanka/ kolega odmawia.

 

Karta pracy ucznia

Grupa A

Określcie pojęcia: alkoholizm, alkoholik, narkomania, narkoman.

Grupa B

Podajcie przyczyny popadania w alkoholizm i narkomanię.

Grupa C

Jakie są skutki nadmiernego spożywania alkoholu i zażywania narkotyków dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka?

Grupa D

Jakie organizacje i instytucje udzielają pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków?