Czy warto sięgać po narkotyki?


Temat: Czy warto sięgać po narkotyki?


CELE GŁÓWNE:
•    kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń płynących ze strony narkotyków,
•    uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa płynące z zażywania narkotyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•    poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania,
•    kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
•    wdrażanie zasad "zdrowej" polemiki,
•    prowokowanie młodzieży do autorefleksji na podany temat.
•    przekonanie uczniów do kształtowania zdrowego stylu życia i umiejętności radzenia sobie bez narkotyków w trudnych sytuacjach.

METODY:
Argumenty "za i przeciw"

MATERIAŁY:
•    duża kartka papieru,
•    kartki samoprzylepne,
•    plakat przedstawiający możliwe stanowiska.

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ NAWIĄZUJĄCA:
Krótka pogadanka na temat: "Mity i prawdy o narkotykach.".

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:

  1. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło "NARKOTYKI" i formułuje problem, którym uczniowie będą zajmować się na lekcji, czyli "Czy warto sięgać po narkotyki?" Problem ten jest zapisany na dużej kartce papieru.
  2. Uczniowie zostają poinformowani o pracy tą metodą oraz zapoznani z plakatem przedstawiającym możliwe stanowiska:

++ całkowicie się zgadzam
+ raczej się zgadzam
= jestem neutralny
- raczej się nie zgadzam
-- całkowicie się nie zgadzam

 1. Uczniowie otrzymują kartki samoprzylepne, na których wyrażają własne stanowisko wobec postawionego problemu poprzez zapisanie właściwego symbolu oraz umieszczają je w widocznym miejscu na odzieży.
 2. Zadaniem uczniów jest dobranie się w grupy o takich samych stanowiskach (na podstawie zbieżnych symboli) i przedyskutowanie omawianej tezy poprzez wzajemne przedstawienie argumentów i dowodów uzasadniających wybrane stanowisko. W tej rundzie uczniowie wzbogacają swoje argumenty "za". Czas = 5 min.
 3. Na znak nauczyciela następuje zmiana grup. Kryterium przyporządkowania nowych członków grupy jest różnica stanowiska o jeden poziom, np. "++" i "+", czy "—" i "-‘’. W nowych grupach uczniowie dyskutują nad problemem używając kontrargumentów. Czas = 5 min.
 4. Nauczyciel informuje klasę o kolejnej zmianie. Tym razem w obrębie grupy spotykają się osoby o skrajnie odmiennych stanowiskach, np. "++" i "=", "+" i "-‘’ czy "—‘’ i "+". Ważne jest, aby nauczyciel nie ingerował w dobór uczestników poszczególnych grup, gdyż mogą utworzyć się zespoły dwu-, trzy- lub kilkunastoosobowe. Nauczyciel zwraca uwagę na to, że teraz trzeba bardzo umiejętnie używać argumentów, uzasadniać je, oraz posługiwać się argumentami zebranymi we wcześniejszych rundach. Grupy ponownie dyskutują.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:

 1. Uczniowie siadają w kręgu.
 2. Rundka- każdy uczeń dzieli się wrażeniami po wykonanym ćwiczeniu.
 3. Nauczyciel pyta uczniów, czy są osoby, które zmieniły swoje zdanie na podany temat dzięki spostrzeżeniom i argumentom zebranych podczas ćwiczeń.
 4. Konkluzja nauczyciela polegająca na zebraniu od wszystkich uczniów i zapisaniu argumentów sprzeciwiających się zażywaniu narkotyków.